Европейски стандарти относно статута на прокурорите

Европейски стандарти относно статута на прокурорите

19.80 лв.

Този сборник съдържа превод на български език на десет акта, приети от различни органи в системата на Съвета на Европа, които се отнасят до правното положение на прокурорите и отразяват действащите към момента европейски стандарти във връзка с тяхната независимост. Сборникът съдържа: парламентарна асамблея: Препоръка 1604 (2003) Ролята на прокурорската служба в едно демократично общество, управлявано посредством върховенство на правото (27 март 2003 г.); комитет на министрите: Препоръка (2000) 19 относно ролята на прокурорската служба в системата на наказателното правосъдие (6 октомври 2000 г.); ръководни насоки Премахване на безнаказаността за тежки нарушения на правата на човека (30 март 2011 г.); препоръка (2012) 11 относно ролята на прокурорите извън наказателното правосъдие (19 септември 2012 г.); европейска комисия за демокрация чрез право (Венецианска комисия); доклад за европейските стандарти относно независимостта на съдебната система: част II – Прокурорската служба (3 януари 2011 г.); компилация от становища и доклади на Венецианската комисия относно прокурорите (11 ноември 2017 г.); конференция на европейските главни прокурори; европейски насоки относно етиката и поведението на прокурорите – Насоки от Будапеща (31 май 2005 г.); консултативен съвет на европейските прокурори; становище № 4 (2009) относно отношенията между съдиите и прокурорите в демократичното общество – Декларация от Бордо (8 декември 2009 г., съвместно с Консултативния съвет на европейските съдии); становище № 9 (2014) относно европейските норми и принципи, засягащи прокурорите – Римска харта (7 декември 2014 г.); становище №13 (2018) относно независимост, отчетност и етика на прокурорите (23 ноември 2018 г.).

Подобни книги