Европейската заповед за арест

Европейската заповед за арест

13.50 лв.

  • Трудът е първата цялостна теоретична разработка на института на Европейската заповед за арест (ЕЗА). В него авторът – съдия във Върховния касационен съд, прави анализ на концепцията за Европейската заповед за арест и на основни принципи на правото на ЕС в областта на наказателноправното сътрудничество, въз основа на които се излага същността на този институт и неговия сравнителноправен анализ.
  • В книгата се съдържа подробно изложение на характеристиките на ЕЗА, на основанията за отказ на нейното изпълнение, на гаранциите за изпълнението й, както и съдебната процедура за това.
  • Трудът е богато илюстрован с практика на Съд на Европейските общности (СЕО) и на националните съдилища. В него се правят и препоръки за усъвършенстване на националното законодателство.
  • С тези свои характеристики той е полезно четиво за практикуващи юристи – съдии, прокурори и адвокати, както и за научни работници.

Подобни книги