Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация

7.20 лв.

  • За първи път в България така актуалната тема за достъпа до обществената информация е предмет на цялостно правно изследване. В книгата са разгледани и анализирани основните въпроси, които се поставят във връзка с достъпа до обществена информация. Разгледани са както българската нормативна уредба и практиката на българските съдилища, така и международноправната уредба и решенията на Европейския съд по жалби за достъпа до обществена информация (ДОИ). Книгата е полезна с това, че подробно формулира видовете обществена информация, субектите, които трябва да я представят – средства за масова информация, физически и юридически лица, публичноправни субекти. Обстойно са изложени всички условия, при които се ограничава ДОИ – държавна тайна, служебна тайна, националната сигурност и обществен ред, търговската тайна и нелоялната конкуренция, накърняването на правата и доброто име на другиго и др. Авторката разглежда и производството за предоставяне на ДОИ; защитата на правото на ДОИ, както и съдебния контрол и отговорностите (административнонаказателна, гражданска, дисциплинарна, наказателна) при нарушаване на правото на достъп до обществена информация.

Подобни книги