Дискриминацията в международното данъчно право

Дискриминацията в международното данъчно право

18.00 лв.

Книгата “Дискриминацията в международното данъчно право” представлява първото българско изследване, посветено на въпросите на данъчната дискриминация. На базата на конституционно установения принцип за равно третиране и спецификите на данъчната материя е изградена дефиниция за “данъчна дискриминация”. Трудът в основната си част е посветен на установената забрана за неравно данъчно третиране в международен план с фокус върху българската договорна практика и при осъществяването на сравнителноправен анализ на забраната за данъчна дискриминация на наднационално ниво. В заключение са формулирани редица предложения “de lege ferenda” с оглед необходимостта от предоговаряне на вече сключените СИДДО от Република България. Конкретни предложения “de lege ferenda” са направени и с оглед бъдещата договорна практика на Република България.

Ани Митева завършва право в Юридическия факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски” през 2012 година. Специализира Международно данъчно право в университета на Лозана, Швейцария през 2013 – 2014 година. През 2015 година заема длъжността “асистент” в катед­рата по Медицинска етика и право към Факултета по обществено здраве на Медицински университет София. През 2018 година придобива образователната и научна степен “доктор по право” (финансово право) в Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Понастоящем е главен асистент по финансово и данъчно право в катедрата по Административноправни науки към Юридическия факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски” и главен асистент в катедрата по Биоетика към Факултета по обществено здраве на Медицински университет София. Автор e на редица публикации в областта на финансовото, данъчното право и общественото здраве. Член е на Софийска адвокатска колегия и Международната фискална организация.

Подобни книги