Държавнослужебно право на Република България

Държавнослужебно право на Република България

35.10 лв.

За първи път в ръцете на читателя е труд с монографичен характер, посветен на българското държавнослужебно право.

Новост в административноправната литература е разглеждането, на трите основни аспекта на този важен институт на Административното прави – теоретикоправен, материалноправен и процесуалноправен. Съдържанието на изложението отразява действащото общо и специално държавнослужебно законодателство. Използвани са конституционни и законови източници на държавнослужебното право на десетки държави в света, на органи на ЕС, както и съответната специализирана национална и международна доктрина относно държавната служба и държавния служител. Представена е обширна библиография.

В заключителните слова на автора се правят обобщени изводи и мотивирани препоръки за подобряване на законодателството и практиката относно държавното служене по разпоредбите на съвременното държавнослужебно право на Република България.

Трудът е предназначен за ползване от студенти, държавни служители, магистрати, органи на държавната власт и всеки, проявяващ интерес към държавнослужебната проблематика.

Подобни книги