Актуални въпроси на доказването в гражданското съдопроизводство

Актуални въпроси на доказването в гражданското съдопроизводство

16.20 лв.

С влизането в сила на новия Граждански процесуален кодекс, както и след редакциите, в теорията и практиката не закъсняха и въпросите в материята на доказването, свързани с прилагането му. Книгата е първото цялостно изследване в българската правна литература, посветено на темата „Актуални въпроси на доказването в гражданското съдопроизводство”. Това очертава необходимостта от една дискусия за изработването на общотеоретична концепция за доказването в съвременните условия. В изследването подробно се изясняват целта и същността на доказването, принципите на доказването, предмет, обсег, тежест на доказване. Разгледани са всички аспекти, свързани с общите правила на доказването, доказателствените средства, както и процесуалните правила за доказването. Настоящият труд е монографично изследване на същността на доказването, като въпреки теоретичната обоснованост на изследването, това не лишава труда от изразената практическа насоченост.

Книгата е плод на богатия практически опит на автора в областта на гражданското процесуално право, натрупан последователно в качеството му на адвокат и на съдия. Атанас Иванов е доктор по право, преподавател по гражданско процесуално право. Автор е на книгата „Актове, подлежащи на касационно обжалване по ГПК”, „Съдебните актове в гражданското съдопроизводство”, „Арбитраж”, като в съавторство с проф. Л. Корнезов е автор на „Казуси по гражданско съдопроизводство. Том първи”, „Казуси по гражданско съдопроизводство. Том втори”, както и на множество публикации в сборници и в периодичния правен печат на теми в областта на гражданското процесуално право.

 

Подобни книги