Sale!
,

Актуални моменти при възлагането на обществените поръчки

16.20 лв.

Книгата има за цел да служи като практическо ръководство на възложителите и участниците в процеса по възлагане на обществени поръчки. В нея са коментирани всички етапи и действия, които се извършват в хода на най-често провежданите процедури -открита процедура и договаряне без обявление, както и при възлагане на обществени поръчки с публична покана. Посочени са съставите на административни нарушения при неспазване на определени нормативни изисквания. Разгледани са основанията за изпращане на предварителни обявления до Регистъра на обществените поръчки и Официален вестник на Европейския съюз. Обърнато е внимание на необходимостта от приемане на вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки и тяхното съдържание.
Поля Стефанова Петрова – Огнянова завършва висше образование, специалност „Право”, в Университета за национално и световно стопанство през 1999 г. През 2007 г. придобива образователно-квалификационна степен „магистър”, специалност „Публична администрация”, в Софийски университет „Св. Климент Охридски”. От 2002 г. до 2007 г. работи като юрисконсулт в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, а от 2007 г. до настоящия момент – в Сметната палата. През 2012 г. получава грамота „Юрисконсулт на годината” от Националния съюз на юрисконсултите.

Поля Стефанова Петрова – Огнянова завършва висше образование, специалност „Право”, в Университета за национално и световно стопанство през 1999 г. През 2007 г. придобива образователно-квалификационна степен „магистър”, специалност „Публична администрация”, в Софийски университет „Св. Климент Охридски”. От 2002 г. до 2007 г. работи като юрисконсулт в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, а от 2007 г. до настоящия момент – в Сметната палата. През 2012 г. получава грамота „Юрисконсулт на годината” от Националния съюз на юрисконсултите.

Brand

Поля Огнянова