Sale!

Административна регулация на митническото разузнаване

21.60 лв.

Категория:

Ивайло Младенов е държавен служител в Агенция “Митници” с над 20 годишен стаж в системата. Завършил е първо през 1990 г., Факултет” Артилерия, ПВО и КИС” в гр.Шумен към Националния Военен Университет” Васил Левски”/тогава Висше Народно Военно Артилерийско Училище ” Георги Димитров”/ с офицерско звание лейтенант. В последствие през 2001 г., придобива и магистърска степен по специалността право в Югозападния Университет” Неофит Рилски”-гр.Благоевград. През 2019 г. успешно защитава дисертационен труд в областта на административното право и административен процес в Академията на МВР- гр.София и е удостоен с образователната и научна степен “Доктор”.
Автор е на статиите: “Правни принципи залегнали в институционалната активност на митническото разузнаване”, ” Субекти, страни и участници в митнически разузнавателни производства” и “Административни видове митнически разузнавателни процедури”, както и на студията “Оперативни административноправни митнически способи за събиране на първична разузнавателна информация”.
В настоящата книга е разгледана административната регулация на митническото разузнаване, разгъната на базата на новото европейско и българско законодателство в сферата. Първоначално е представен правно-историческия генезис на тематиката в национален и съюзен план. Задълбочено е анализирано и юридическото съдържание на разузнавателния процес в митниците, като е обърнато особено внимание на присъщият институционален инструментариум на това относително най-самостоятелно звено в Агенция “Митници”. Специално е проучена неконвенционалната му организационна архитектура по цялата хоризонтала и вертикала на този орган на държавната власт. Накрая са направени и нужните препоръки за комплексната рационализация на въпросното вътрешноведомствено разузнаване. Необходимо е да се подчертае, че така разискваното съдържание в темпорален аспект засяга юриспруденцията и социалната практика до 02,2020 г.

Brand

Ивайло Младенов