10.80 лв.

 • СЪДЪРЖАНИЕ
  Table of Contents in English
  Благодарности
  ВЪВЕДЕНИЕ
  I. ВИКИАНСКА ПЕРСПЕКТИВА КЪМ ЕТИОЛОГИЯТА И ПАТОГЕНЕЗАТА
  1. Етиологическата причинност на Джон Стюарт Мил
  2. Различни видове каузалност в медицината
  3. Механизмите на болестта и патогенезата в светлината на verum-factum
  II. ЛОГИЧЕСКИ ЗАВИСИМОСТИ ПРИ
  ПОСТАВЯНЕ НА ДИАГНОЗА
  1. Логико-философска рамка на процеса на диагностициране
  2. Опит за преодоляване логическите недостатъци, присъщи на диференциалната диагноза
  III. ЛОГИЧЕСКИ ГРЕШКИ В КЛИНИЧНИЯ ДИСКУРС
  1. Мястото на логическите грешки в медицината
  2. Изначални логически затруднения при диагностицирането
  3. Неформални паралогизми през призмата на клиничната практика
  4. Когнитивни грешки при диагностицирането
  ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  ПОСЛЕСЛОВ
  ПРИЛОЖЕНИЕ
  SUMMARY
  Използвана литература
  Бележки

Подобни книги