Международно публично право

g2592.jpeg
Автор: Диана Маринова
Заглавие: Договорът за международна търговска продажба на стоки

Книгата е посветена на най-често срещания договор в международната търговия - договорът за международна търговска продажба на стоки. Анализирана е правната му уредба във Виенската Конвенция и ИНКОТЕРМС, както и в отделни национални законодателства.

morskiat-protest-ekaterina-mateeva.jpg
Автор: Екатерина Матеева
Заглавие: Морският протест
Domanov 1.jpg
Автор: Николай Доманов
Заглавие: Нормотворческата компетентност на Европейския съюз и основната процедура за нейното осъществяване след Договора от Лисабон

Книгата съдържа първото цялостно самостоятелно българско изследване на въпросите за организацията и протичането на обикновената законодателна процедура след Договора за реформи от Лисабон и представлява разгърнат и относително изчерпателен анализ на проблематиката, посветена на нормотворческата компетентност на ЕС.

g2482.jpeg
Автор: Орлин Борисов
Заглавие: Правителствени и неправителствени международни организации

Междуправителствени организации;
Международни неправителствени организации;
Международен орган за морското дъно;
Международни съдебни органи;
Международни конференции;
Постоянни и временни междуправителствени и неправителствени органи.

g2502.jpeg
Автор: Борис Ланджев
Заглавие: Правни проблеми на финансовото инвестиране. Борсово право

Настоящата монография е плод на дългогодишни проучвания. Тя представлява опит за разглеждане на трудната, разпокъсана и високо специализирана материя на финансовото инвестиране от юридически позиции.

g2136.jpeg
Автор: Елена Тодорова
Заглавие: Съдебна защита срещу актовете на институциите на ЕС

Елена Тодорова е доктор по международно право. Повече от 10 години темата за съдебната система на ЕС заема централно място в професионалните и научни интереси. Обстойното изследване на литературата по тази проблематика и позволява успешно да съчетае научния поглед с индивидуалния подход към изследването.

g2403.jpeg
Автор: Чавдар Стоянов
Заглавие: Статии международно публично и международно наказателно право

Чавдар Стоянов (1978) е юрист, доктор по право, главен асистент в катедра Конституционноправни науки в Юридическия факултет на Софиския университет "Св. Климент Охридски".

mpp0001.JPG
Автор: Антон Гиргинов
Заглавие: Международна правна помощ по наказателни дела
g2076.jpeg
Автор: Александър Корнезов
Заглавие: Отговорност на държавата за нарушаване на правото на ЕС

Книгата е първото цялостно изследване в българската литература, посветено на отговорността на държавата за нарушаване на правото на Европейския съюз. В нея подробно се анализират както преките производства за установяване и санкциониране на нарушението (чл.

spravo4nik.JPG
Автор: Орлин Борисов
Заглавие: Терминологичен справочник по международно право