Воля и волеизявление за сключване на договор

Воля и волеизявление за сключване на договор

10.80 лв.

Книгата предлага нов поглед върху отдавна възникнали в теорията дебати – за волята и волеизявлението, за същността на волята, за обвързващата сила на договора, за същността на предложението. Поставят се за разглеждане и въпроси, които досега не са били проучвани: за самостоятелното значение на елементите на волеизявлението и начините за тяхното кумулиране, за правния ефект на волеизявлението за склюючване на договор. Предложени са нови дефиниции на понятията „сделка“ и „договор“.

Подобни книги