История и теория на държавата и правото

146569z.jpg
Автор: Христо П. Беров - съставител
Заглавие: Държава и вероизповедания. Нормативна уредба на религията и религиозните общности в България

Изданието представлява пръв систематизиран и досега единствен по обема си изследователски разрез на българските държавно-правни източници, свързани с вероизповедна тематика.

29_b.jpg
Автор: съставителство
Заглавие: Българската адвокатура (1878-2000)

Книгата представлява първото по-цялостно изследване на нормативната уредба на българската адвокатура. Тя изследва всички нормативни актове, които уреждат статута на адвокатурата в България през разглеждания период, както и такива, които имат отношение към нея.

Troper.JPG
Автор: Мишел Тропер
Заглавие: За една юридическа теория на държавата

В книгата си видният френски юрист Мишел Тропер разглежда методологията на правната наука, теорията на кунституционното право, като и някои основни проблеми от теорията на държавата: определение за държава, разпределение на властите, източници на правото, конституционализъм, функции на държавата, теория на тълкуването и др.

Parl_upr.JPG
Автор: Георги Близнашки
Заглавие: Парламентарното управление в България

Книгата представлява сборник от статии, разглеждащи поредица от проблеми на националната ни конституционна система. Обединени са от стремежа към съвременна конституционноправна интерпретация на аксиологическите и институционалните проблеми на парламентарната демокрация в България.

-държавата-За-законите.jpg
Автор: Цицерон
Заглавие: За държавата. За законите