Вещно право

274_b.jpg
Автор: Стоян Ставру
Заглавие: Вещноправно действие на смъртта

Като биологично и социално явление смъртта има голямо значение за човека. Наред с всички останали свои аспекти смъртта има и важно юридическо значение. С настъпването й законът свързва редица правни последици, най-важната от които е прекратяването на правосубектността.

-на-устройството-на-теритоирията.jpg
Автор: Цветан Сивков
Заглавие: Основи на устройството на територията. Курс лекции
-вещно-право.jpg
Автор: Любен Василев
Заглавие: Българско вещно право
-.jpg
Автор: Таджер Витали
Заглавие: Владение