Семейно и наследствено право. Казуси. Съдебна практика

Семейно и наследствено право. Казуси. Съдебна практика

17.10 лв.

Този сборник попълва празнота в учебната литература по дисциплината „Семейно и наследствено право“.

Негова цел е да улесни студентите и техните преподаватели в задачата им да осъществят прехода от теорията към практиката в обучението по право.

Съдържателно сборникът предлага казуси и подбрана тълкувателна практика. Всеки от
тематично обособените 75 казуса поставя въпроси от разнообразната материя на семейното
и наследственото право и търси практически значимите връзки с основни институти на останалите
дялове на частното право.

Наред с казусите за семестриална подготовка сборникът включва и подбрани
казуси, давани през последните няколко години на държавни изпити по гражданскоправни науки.

Поради относително по-голямата им тежест, тези казуси са представени с разрешения. Поместената
съдебна практика е с основополагащо значение за осмислянето на основни институти на семейното
и наследственото право.
Макар и сравнително достъпни днес, без актуалните пояснителни бележки,
които сборникът предлага, голяма част от постановленията и тълкувателните решения на ВС и ВКС представляват
истинско изпитание за студентите, доколкото прилагането им се предхожда от предварителна проверка за актуалност
с оглед на действащата нормативна уредба.

Подобни книги