Нови книги

g6418.jpeg
Автор: Живко Сталев
Заглавие: Българско гражданско процесуално право – БГПП. Десето издание

Настоящото издание е десето поред и второ изцяло по новия Граждански процесуален кодекс. Сериозните изменения в нормативната уредба, както и натрупването на тълкувателна практика на ВКС, наложиха актуализиране на материята.

g5798.jpg
Автор: Михаил Малчев
Заглавие: Искът за наследство като средство за защита на правото на наследяване

Книгата представлява първото самостоятелно монографично изследване в цивилистичната ни доктрина, посветено на иска за наследство. При разработването на темата детайлно са анализирани централните въпроси, касаещи същността на института и тенденциите в развитието му.

g7267.jpeg
Автор: Лидия Пенева
Заглавие: Схеми и определения по граждански процес - Ръководство за студенти

Настоящото ръководство цели да улесни и подпомогне подготовката на студентите, обучаващи се в специалност "Право" в основната семестриална дисциплина "Граждански процес".