Нови книги

index.jpg
Автор: Джош Малерман
Заглавие: Къщата на езерното дъно
g3008.jpeg
Автор: Поля Голева
Заглавие: Облигационно право

Понятие за облигационно право. Мястото на облигационното право в правната система. Облигационното право и другите дялове на гражданското право
Облигационно отношение - източници, същност, съдържание
Договор и видове договори
Сключване, изменение и прекратяване на договори. Форма на договори. Принцип на договорна свобода

g6418.jpeg
Автор: Живко Сталев
Заглавие: Българско гражданско процесуално право – БГПП. Десето издание

Настоящото издание е десето поред и второ изцяло по новия Граждански процесуален кодекс. Сериозните изменения в нормативната уредба, както и натрупването на тълкувателна практика на ВКС, наложиха актуализиране на материята.