Наказателно право

-престъпления-360x500.jpg
Автор: Моника Копчева
Заглавие: Компютърни престъпления

ИЗЧЕРПАНО ЗАГЛАВИЕ

g4451.jpeg
Автор: Борис Велчев
Заглавие: Обществената опасност и българското наказателно право

Обществената опасност на престъплението е централен институт в българското наказателно право още в Наказателния закон от 1896 г. Той е ключов при определяне на понятието за престъпление и при определяне на самия кръг престъпни прояви.

g4823.jpeg
Автор: Гаврил Благоев
Заглавие: Адвокатската защита по наказателни дела

НЕ Е НАЛИЧНА

g2516.jpeg
Автор: Герасим Геров
Заглавие: Завършване на досъдебното производство
g3287.jpeg
Автор: Георги Митов
Заглавие: Въззивно производство по наказателни дела

Книгата представлява първото съвременно изследване у нас на въззивното производство за проверка на първоинстанционни присъди. В триинстанционния модел на наказателното правораздаване въззивната проверка е основен контролен механизъм на невлезлите в сила съдебни актове.

g3136.jpeg
Автор: Николета Кузманова
Заглавие: Наказателноправна защита на политическите права на гражданите

Промяната в обществено-политическите условия през 1989 г. и приемането на Конституцията на Република България през 1991 г. възстановиха в чувствителна степен пълнотата на съдържанието на политическите права на гражданите. Преосмислянето на тяхното значение породи и необходимостта от преосмисляне и развитие на тяхната уредба.

g3005.jpeg
Автор: Адолф Пренс
Заглавие: Престъпност и репресия

Научен труд, целящ да привлече вниманието на законодателя върху важните въпроси, свързани с с престъпността.

g2127.jpeg
Автор: Борис Велчев
Заглавие: Проблеми на наказателната политика в Република България

Монографията анализира различните аспекти на наказателната политика на Република България, които показват основните слабости при формирането и провеждането на държавната политика за противодействие на престъпността.

g2725.jpeg
Автор: Ралица Илкова
Заглавие: Реабилитацията по българското наказателно право

Тази книга представлява цялостно изследване по въпросите на реабилитацията съгласно уредбата й в българския наказателен закон. Направен е преглед на установяването и развитието на уредбата на реабилитацията у нас от 1896 г. до днес.

nikola-filchev-ilia-iliev.jpg
Автор: Никола Филев
Заглавие: Въпроси на наказателното право и съдебната практика

ИЗДАНИЕТО НЕ Е НАЛИЧНО