Вещно право

-за-организирано-туристическо-пътуване-360x500.jpg
Автор: Захари Торманов
Заглавие: Договорът за организирано туристическо пътуване

В книгата е изследвана систематично и детайлно правната уредба на договора за организирано туристическо пътуване, като са проследени всички „етапи“ от битието му: преддоговорни отношения, сключване, изменение, изпълнение, неизпълнение, прекратяване.

g4777.jpeg
Автор: Делян Недев
Заглавие: Правно действие на първичните способи за придобиване на вещни права

Кой е титуляр на вещното право? Стабилно ли е то? Възможно ли е да отпадне? Противопоставими ли са правата на третите лица по отношение на последващите приобретатели? Тези въпроси са свързани с фактическия състав, породил вещното право. Той може да води до първично или до производно придобиване.

g4730.jpeg
Автор: Петко Венедиков
Заглавие: Изследвания върху РИМСКОТО ПРАВО

Второ издание

Съдържание:

Към учението за иновационната стипулация
Съзнателно получаване на недължимо
IUS DISTRAHENDI при залог и при фидуция

g3234.jpeg
Автор: Петко Венедиков
Заглавие: Договори за придобиване на недвижими имоти
g2438.jpeg
Автор: Гергана Боянова
Заглавие: Вещно право. Учебно помагало
sysobstvenost-pravni-aspekti-stoian-stavru.jpg
Автор: Стоян Ставру
Заглавие: Съсобственост. Правни аспекти

Maкap и дa e клaсичeски институт нa вeщното пpaво, съсобствeносттa и днeс пpодължaвa дa постaвя пpоблeми пpeд пpaктикувaщитe юpисти. В книгaтa сa aнaлизиpaни основнитe въпpоси нa съсобствeносттa - нeйното възниквaнe, ползитe и тeжeститe нa общaтa вeщ и paзпpeдeлeниeто нa ползвaнeто й, пpaвото нa изкупувaнe по чл. 33, aл.

588.jpg
Автор: Симеон Тасев
Заглавие: Деликтната отговорност

Трудът е структурирана в пет глави:

• обща характеристика на деликтната отговорност - разглеждаща теоретичните основи и историческото развитие на института;
• предпоставки на деликтната отговорност - подробен анализ на всеки от елементите на фактическия състав на деликтната отговорност

g745.jpeg
Автор: Петко Венедиков
Заглавие: Ново вещно право

Кратко съдържание:
* Въведение
* Владение
* Собственост
* Права върху чужда вещ
* Придобиване и загубване на собственотта и другите вещни права по договор
* Придобиване по давност
* Придобиване движими вещи с добросъвестно владение
* Съединяване, отделяне, преработване, завладяване и изоставяне

-право-modus-studendi-360x500.jpg
Автор: Владимир Петров, Методи Марков
Заглавие: Вещно право

Поредното девето издание на помагалото e актуализирано и допълнено. То следва период, през който бяха приети поредица от тълкувателни решения на Върховния касационен съд по въпроси, отнасящи се до вещното право – придобиването по давност, отношенията между съсобственици, исковете за собственост.

g3813.jpeg
Автор: Симеон Тасев
Заглавие: Делба на съсобственост

Трето преработено и допълнено издание

В труда са разгледани редица и многообразни въпроси, свързани с делбата на съсобственост. Поради комплексния характер на проблемите, правната уредба на делбата се съдържа в няколко нормативни акта: ЗН, ЗС, ЗУТ И ГПК.