Наследствено право

g5798.jpg
Автор: Михаил Малчев
Заглавие: Искът за наследство като средство за защита на правото на наследяване

Книгата представлява първото самостоятелно монографично изследване в цивилистичната ни доктрина, посветено на иска за наследство. При разработването на темата детайлно са анализирани централните въпроси, касаещи същността на института и тенденциите в развитието му.

g3941.jpeg
Автор: чл.-кор. проф. д.ю.н. Цанка ЦАНКОВА, проф. д.ю.н. Екатерина МАТЕЕВА, проф. д.ю.н. Методи МАРКОВ, д-р Веселин ПЕТРОВ, нотариус Димитър ТАНЕВ, съдия Иван ГЕОРГИЕВ
Заглавие: Закон за наследството. Научноприложен коментар. Проблеми на правораздаването. Анализ на съдебната практика. Нормативен текст

Книгата е първият цялостен научно издържан и приложен коментар на Закона за наследството от приемането му до наши дни с представяне на съдебна практика, като е обхваната и реформата в наследственото право, извършена през 1992 г.

Автор: Соломон Розанис
Заглавие: Имуществени отношения. Собственост, наследяване, съпружеска общност
1188.jpg
Автор: Станислав Йордански
Заглавие: Наследяване по завещание в международното частно право

Настоящият труд е посветен на основни институти и правоотношения, свързани с наследяването по завещание, като ги представя от гледна точка на международното частно право. Разгледана е уредбата на международната компетентност при наследяване

g2121.jpeg
Автор: Катя Аспарухова
Заглавие: Наследяването по закон
nasledstveno pravo.JPG
Автор: Цанка Цанкова
Заглавие: Промените в наследственото право
nasledstveni pensii.JPG
Автор: Райна Койчева
Заглавие: Наследствени пенсии

Изследването обхваща всички основни проблеми, свързани с темата: значение, понятие и обща правна характеристика, разграничение с наследяването, с личните пенсии, както и с други осигурителни плащания по повод на смърт, общи и специфични предпоставки за придобиване на право за наследствена пенсия, особености на осигурения соц

-наследствено-право.jpg
Автор: Христо Тасев
Заглавие: Българско наследствено право
-по-чл-12-ал-2-от-Закона-за-наследството.jpg
Автор: Кръстю Цончев
Заглавие: Приносът по чл. 12, ал. 2 от Закона за наследството