Гражданско право. Обща част

ed3d33f1-29f9-4688-9458-b71a50a303c6.jpg
Автор: Златимир Орсов
Заглавие: Договорът за аренда на земеделска земя по българското право
-се-решава-частноправен-казус-360x500.jpg
Автор: Кристиан Таков
Заглавие: Как се решава частноправен казус

Тази книга e посветена на решаването на казуси по частно право: гражданско право – обща част, облигационно, вещно, авторско, наследствено, трудово право и др. Тя обаче не е сборник с казуси, а е книга за методиката и подходите за решаване на юридически казуси.

-в-дълг-по-чл-102-ал-1-ззд-360x500.jpg
Автор: Красимир Коев
Заглавие: Заместване в дълг по чл. 102, ал. 1 ЗЗД

Книгата представлява първото съвременно изследване у нас на института на заместването в дълг по чл. 102 ЗЗД. С оглед на общата препращаща норма на чл.

g4824.jpeg
Автор: Поля Голева и Красен Стойчев
Заглавие: Юридически лица с нестопанска цел. Гражданскоправен режим

Книгата е посветена на гражданскоправната уредба на сдруженията и фондациите според действащото към 1 януари 2018 г. българското право. В нея са анализирани както общите им характеристики в качеството им на юридически лица с нестопанска цел, така и спецификите в техния правен режим.

^C6E48E522D9E9440056C919A0229E5A46808A6037019E8AD7D^pimgpsh_thumbnail_win_distr.jpg
Автор: Златимир Орсов
Заглавие: Преобразуването на държавно предприятие в еднолично търговско дружество като придобивно основание
g2976.jpeg
Автор: Поля Голева, Стефан Кюркчиев, Георги Хорозов, Тотка Калчева, Красимир Машев
Заглавие: Неизпълнение на договора

Коментар на нормативната уредба. Преглед и анализ на съдебната практика. Практически проблеми

Това уникално издание Ви предлага:
цялостно изследване на основните моменти в правната уредба на неизпълнението на договора от гледна точка на правоприлагането.

В книгата се анализират:

g2720.jpeg
Автор: Рая Илиева
Заглавие: Курс по гражданско право. Обща част. Том 1

Съдържанието на настоящия курс обхваща темите, включени в учебната програма по Гражданско право, за студентите от специалност"Право" в Правно-историческия факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски", но поради пълнотата на неговото изложение, то дава възможност да се използва и от студенти на други юридически факултети, както и от практик

g2422.jpeg
Автор: Здравко Славчев
Заглавие: Нищожно съдебно решение

Обхваща съдебната практика в периода 1953 г. - 2013 г.

421_b.jpg
Автор: Ангел Шопов
Заглавие: Унищожаемост на договорите поради грешка

На вниманието на читателя се предлага първото цялостно съвременно и самостоятелно изследване у нас на грешката като основание за унищожаемост на договорите. Съчинението е посветено главно на два ключови проблема - понятието за грешка и начините за определяне на нейната правна значимост.

g2210.jpeg
Автор: Съставител: Д-р Симеон Чаначев
Заглавие: Съдебна практика на ВКС на РБ - Гражданска колегия 2007 - 2010 г.

Уникален по своя характер сборник на съдебната практика на ВКС 2007 - 2010 г., съдържащ решенията, очертаващи основополагащите линии в практиката на съда за трите години, и коментари на проф. д-р Огнян Стамболиев, д-р Симеон Чаначев и съдия Бонка Дечева.