Административно право и процес

-административен-съд-360x500.jpg
Автор: Петко Добчев
Заглавие: Върховният административен съд (1913–2006)

Книгата разглежда административното правосъдие в България, което е уредено с приемането през 1912 г. на Закона за административното правосъдие. Този закон е ключов за прилагането на принципа на разделението на властите и избягването на случаите на преплитане на функциите на административната и съдебната власт.

-лица-по-административнопроцесуалния-кодекс-360x500.jpg
Автор: Веселина Канатова-Бучкова
Заглавие: Заинтересованите лица по Административнопроцесуалния кодекс

Книгата изследва въпроса за лицата, които имат качеството „заинтересовани“ по смисъла на АПК, и правните възможности, които това качество им дава за участие в отделните административни производства.

g4389.jpeg
Автор: Васил Петров
Заглавие: Общият административен акт

АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРАВО, ПРОБЛЕМЪТ „ВОЛЯ“ И БЪРКАТ ЛИ (СЕ) ПРАВАТА? – д-р Стоян Ставру

ПРЕДГОВОР

УВОД В ИЗСЛЕДВАНЕТО

1. Въведение

2. Цели, предмет и методи на изследването

ГЛАВА ПЪРВА. ИСТОРИЧЕСКИ И СРАВНИТЕЛНОПРАВЕН ПРОИЗХОД НА ИНСТИТУТА НА ОБЩИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ

g4748.jpeg
Автор: Кино Лазаров
Заглавие: Актуални трудове

Настоящото луксозно издание съдържа три труда на проф. Кино Лазаров.

g4694.jpeg
Автор: проф. Иван Дерменджиев
Заглавие: Административният акт

Факсимилното издание на тази книга е израз на моя синовен дълг към светлата памет и дело на баща ми - професорът от Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" - Иван Дерменджиев.

85.jpg
Автор: Евгени Стоянов
Заглавие: Предварително изпълнение на индивидуални административни актове

Проблемите на изпълнението на индивидуалните административни актове винаги са представлявали интерес за административноправната наука и практика. Този интерес е обусловен от множество фактори, сред които най-важни са икономическите и социалните промени в Република България, които настъпиха след 1989 г.

Автор: Светла Янкулова
Заглавие: Прокурорът в административния процес
g3659.jpeg
Автор: Матей Марев
Заглавие: Извънсъдебни способи за разрешаване на административни спорове
g3291.png
Автор: Савин Ковачев
Заглавие: Актуални промени в правната уредба на устройството на територията

Книгата е съобразена със законовата уредба на устройството на територията след измененията и допълненията в Закона за устройство на територията от 22 декември 2015 г.

g3230.jpeg
Автор: Цветан Сивков, Емилия Панайотова, Георги Димитров, Райна Николова, Дарина Зиновиева, Светла Янкулова, Галина Чернева, Капка Милчева
Заглавие: Административно право. Специална част

Настоящият курс лекции представлява опит на авторския колектив да представи учебното съдържание на дисциплината "Административно право. Специална част". Предмет на анализа е нормативната уредба в едни от най-важните отрасли на държавното управление.