Иван Стоянов

g4805.jpeg
Автор: Иван Стоянов
Заглавие: Финансово право

ИЗЧЕРПАНО ИЗДАНИЕ

g2592.jpeg
Автор: Иван Стоянов, Николай Калистратов, Стоян Гешев
Заглавие: Издаване, обжалване и изпълнение на ревизионни актове по ДОПК

Изпълнителната сила в данъчния процес не е била предмет на самостоятелно изследване в правната литература. Актуалността на тази въпрос е безспорна. С основание в данъчната литература се отбелязва, че данъците „са най-деликатната работа в управлението на съвременната държава“.

g4819.jpeg
Автор: Иван Стоянов
Заглавие: Данъчно право

Обща част
Специална част
Данъчен процес
Казуси по данъчно право и данъчен процес

Учебникът е съобразен с последните изменения на ДОПК, АПК, ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗДДС, ЗАДС, ЗМДТ и ЗДЗП. Разгледани са редица актуални решения на ВАС и СЕС по данъчни дела и са направени някои предложения de lege ferenda.