Трудово, осигурително право

-право-от-васил-мръчков-360x500.jpg
Автор: Васил Мръчков
Заглавие: Осигурително право

Шесто преработено и допълнено издание

В центъра на осигурителното право е човекът, споходен от недоимък или болест. Освобождаването от тях и от страха от настъпването им е главното предназначение на осигурителното право. Това обезпечава сигурност на човека и му връща радостта да живее.

g4822.jpeg
Автор: колектив
Заглавие: Социално и здравно осигуряване

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
1. Кодекс за социално осигуряване – КСО
2. Наредба за пенсиите и осигурителния стаж – НПОС
3. Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица – НООСЛБГРЧМЛ

g3516.png
Автор: Даниела Асенова, Мария Касърова, Бисер Петков, Катя Кашъмова, Снежана Малакова
Заглавие: Социално осигуряване - 2016

Както е традицията изданието предлага комплексно приложено знание за триединната система на социалното осигуряване през 2016 г. Книгата съдържа текстовете на основните законови и подзаконови нормативни актове. Представени са важни указания на Националния осигурителен институт и националната агенция по приходите.

g3786.jpeg
Автор: Христо Тасев
Заглавие: Из записките на юриста

Анализирана е правната уредба на трудовия договор с основните му компоненти: сключване, изменение и прекратяване. Проследени са промените в Кодекса на труда след второто издание от 2008 г.

g3785.jpeg
Автор: Кругер Милованов
Заглавие: Трудов договор 2016

Анализирана е правната уредба на трудовия договор с основните му компоненти: сключване, изменение и прекратяване. Проследени са промените в Кодекса на труда след второто издание от 2008 г.

g3538.jpeg
Автор: Теодора Дичева, Лариса Тодорова, Марияна Василева
Заглавие: Въпроси и отговори по уредбата на трудовите отношения

Тази книга предлага 337 професионални решения на важни и специфични правни казуси, свързани с прилагането на трудовото законодателство.

g3538.jpeg
Автор: Теодора Дичева, Лариса Тодорова, Марияна Василева
Заглавие: Въпроси и отговори по уредбата на трудовите отношения

Тази книга предлага 337 професионални решения на важни и специфични правни казуси, свързани с прилагането на трудовото законодателство.

g3367.jpeg
Автор: Авторски колектив с ръководител Васил Мръчков
Заглавие: Трудови отношения 2016 + CD
g3366.jpeg
Автор: Авторски колектив с ръководител Васил Мръчков
Заглавие: Трудови отношения 2016

Книгата съдържа:

актуализираните текстове на Кодекса на труда, Закон за здравословни и безопасни условия на труд, Закона за насърчаване на заетостта и Закона за уреждане на колективните трудови спорове;
актуализираните текстове на основните подзаконови нормативни актове;
важни решения на Върховния касационен съд;

g2970.jpeg
Автор: Кругер Милованов
Заглавие: Дисциплинарна отговорност на работниците и служителите

В книгата се разглеждат теоретически и практически въпроси на действащата правна уредба на дисциплинарната отговорност на работниците и служителите.

Особено внимание е обърнато на най-новата практика на Върховния касационен съд, с която се създава уеднаквена съдебна практика, която е задължителна за съдилищата.