Международно право

g3918.jpeg
Автор: Тодор Тодоров
Заглавие: Разузнаването Глобални заплахи,нови предизвикателства адаптация

Тодор Тодоров е магистър по право, магистър по управление на обществения ред и сигурност, доктор по национална сигурност. Работил е в МВР, НРС бил е на дипломатическата работа в Турция. Научните му интереси и публикации са в областта на националната сигурност, международните отношения и външната политика.

g3210.jpeg
Автор: Стоян Стойков
Заглавие: Международно наказателно право

Настоящият учебник е предназначен за основна подготовка по международно наказателно право. Авторът основателно и ясно е разграничил материята на двете присъщи на международно наказателно право части - обща и специална.

g3143.jpeg
Автор: Здравка Кръстева
Заглавие: Разследването на престъпления съгласно Европейската конвенция за правата на човека

Според Европейския съд по правата на човека, България има "системен проблем, свързан с неефективност на ". В отговор на тази констатация книгата разкрива съдържанието, влагано от Европейския съд в понятието за ефективно разследване, и предлага оценка доколко то е съобразено в българското законодателство и практика.

g2752.jpeg
Автор: Борис Велчев
Заглавие: Престъпления от частен характер

Книгата е посветена на един от слабо разработените научни проблеми на наказателното право-престъпленията от частен характер. Разгледана е тяхната история от създаването на съвременното наказателно право през 1896 година до наши дни.

g2672.jpeg
Автор: Николай Натов, Боряна Мусева, Васил Пандов и др.
Заглавие: Регламентът Брюксел II A. Коментар

При написването на този Коментар са взети предвид съществуващите досега разработки в науката по международно частно право в държавите - членки на ЕС, практиката на Съда на Европейските общности /сега Съд на Европейския съюз/, отделни решения на правораздавателни органи на държави-членки.

g2426.jpeg
Автор: Стоян Стойков
Заглавие: Наказателноправна защита на средства от еврофондовете

Авторът на този труд си е поставил за цел да даде пълна и ясна картина на възникването, развитието и усвояването на средствата от фондовете на ЕС. Основният акцент и поставен върху защитата на тези средства от престъпни посегателства.

g2494.jpeg
Автор: Любомир Владикин
Заглавие: Данък върху добавената стойност и акциз при вътреобщностната търговия в ЕС

Книгата е предназначена както за адвокати, специализирани в областта на данъчното право, така и за общопрактикуващи юристи и икономисти, занимаващи се с данъчна проблематика, и по-специално с данъчно облагане с ДДС на вътреобщностната търговия.

g2482.jpeg
Автор: Орлин Борисов
Заглавие: Правителствени и неправителствени международни организации

Междуправителствени организации;
Международни неправителствени организации;
Международен орган за морското дъно;
Международни съдебни органи;
Международни конференции;
Постоянни и временни междуправителствени и неправителствени органи.

mezhdunarodni-termini-international-terms-bojcho-kolev-bogomil-andonov.jpg
Автор: Бойчо Колев, Богомил Андонов
Заглавие: Международни термини

Второ допълнено и преработено издание.
Справочникът съдържа кратко, точно и ясно тълкуване на повече от хиляда съвременни термини (с показалец на английски език) в областта на:

икономиката
финансите
търговското право
търговията
маркетинга
застраховането
транспорта
европейската интеграция

izbrani-standarti-na-antidiskriminacionnoto-pravo-margarita-ilieva.jpg
Автор: Маргарита Илиева
Заглавие: Избрани стандарти на антидискриминационното право

Taзи ceлeкция eврoпeйcки, мeждунaрoдни и cрaвнитeлнoпрaвни cтaндaрти нa aнтидиcкриминaциoннoтo прaвo e пoмaгaлo зa юриcти прaктици – aдвoкaти, cъдии, кoитo имaт пoтрeбнocт oт нaднaциoнaлни изтoчници, зa дa тълкувaт Зaкoнa зa зaщитa oт диcкриминaция и дa oбocнoвaвaт дoвoдитe или рeшeниятa cи пo дeлa пo нeгo.