Гражданско право и процес

g6418.jpeg
Автор: Живко Сталев
Заглавие: Българско гражданско процесуално право – БГПП. Десето издание

Настоящото издание е десето поред и второ изцяло по новия Граждански процесуален кодекс. Сериозните изменения в нормативната уредба, както и натрупването на тълкувателна практика на ВКС, наложиха актуализиране на материята.

-представителство-на-акционерното-дружество-360x500.jpg
Автор: Николай Колев
Заглавие: Органно представителство на акционерното дружество

В книгата са изследвани въпросите на органното представителство на АД: субекти на органното представителство, фактически състав за възникване и прекратяване, обхват и съдържание на органната представителната власт, нейните ограничения и последиците от неспазването им, договаряне сам със себе си и договаряне във вреда на др

87.jpg
Автор: Николай Колев
Заглавие: Изключване на съдружник от ООД

Монографията разглежда фактическия състав на основанията и процедурите за изключване, както и последиците от изключването на съдружник от ООД и неговата защита. Подробно е анализирана публикуваната практика на ВС и ВКС.

80.jpg
Автор: Деян Николов, Димитър Иванов
Заглавие: Изпълнително производство по ГПК и ЗОЗ

Настоящото луксозно издание представлява и систематизация на съдебната практика постановена в рамките на изпълнителното производство по ГПК и ЗОЗ. Освен нея, в сборника са включени и разпоредби и решения по ДОПК, ТЗ и др., които са свързани с гражданското изпълнително производство.

g3282.jpeg
Автор: Марина Михайлова
Заглавие: Процесуални аспекти на конфликта на интереси

Законът за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси регламентира правилата за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на лицата, заемащи публична длъжност.

g7243.jpg
Автор: Георги Стефанов
Заглавие: Теми за държавен изпит по гражданскоправни науки

Четвърто актуализирано и допълнено издание

(по конспекта)

g2980.jpeg
Автор: съставител Константин Кунчев
Заглавие: Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика. Част II

Съставителство, подбор на съдебната практика, коментарни бележки, библиография - Константин Кунчев

g2951.jpeg
Автор: Съставител Константин Кунчев
Заглавие: Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика. Част I Сключване и действие на договорите (чл. 1–25)

В сборника е събрана и систематизирана задължителна съдебна практика по тълкуването и прилагането на Закона за задълженията и договорите, като в допълнение е посочена и правна литература, която разглежда проблемите в тази област.

g2366.jpeg
Автор: Диана Митева, Бистра Николова, Стефан Стефанов, Ралица Топчиева
Заглавие: Актуални въпроси на производството по несъстоятелност

Приложен коментар. Анализ на съдебната практика

Съдържание:

g2983.jpeg
Автор: Цветелина Златева
Заглавие: Актуални въпроси на предварителния договор

В настоящото издание е направено цялостно озследване и преглед на тълкувателната съдебна практика и тази по чл. 290 от ГПК относно актуалните въпроси на предварителния договор.