Деликтната отговорност

588.jpg
Автор: Симеон Тасев
Превод, студия и коментар:
Издателство: Сиела
Година на издаване: 2009
ISBN: 978-954-28-0430-7
Цена: 18.00 14.40 лв.
Страници: 272

Трудът е структурирана в пет глави:

• обща характеристика на деликтната отговорност - разглеждаща теоретичните основи и историческото развитие на института;
• предпоставки на деликтната отговорност - подробен анализ на всеки от елементите на фактическия състав на деликтната отговорност
• отделни състави на деликтната отговорност - отговорност за лични действия; отговорност за вреди, причинени от недееспособни лица; отговорност на възложителя на дадена работа; отговорност за вреди, произлезли от вещи или животни; отговорност на държавата и общините за вреди; отговорност за вреди, причинени от дефектни стоки; отговорност за вреди, причинени при упражняване на определени дейности; понятието „източник на повишена опасност“
• характер и обем на отговорността;
• правна уредба на деликтната отговорност в ЕС и в различните държави.