Янка Тянкова

g2440.jpeg
Автор: Янка Тянкова
Заглавие: Извънсъдебното споразумение в производството по несъстоятелност

Книгата е посветена на въпросите на извънсъдебното споразумение според действащата правна уредба на производството по несъстоятелност (чл. 740 и сл. от Търговския закон).