Юлиана Матеева

642175z.jpg
Автор: Юлиана Матеева
Заглавие: Правен режим на непълнолетни правонарушители

НЕ Е НАЛИЧНА

В изданието ще намерите сравнителен и исторически анализ на съдебната и извънсъдебната система за правораздаване по отношение на ненавършилите пълнолетие лица.