Христо П. Беров - съставител

146569z.jpg
Автор: Христо П. Беров - съставител
Заглавие: Държава и вероизповедания. Нормативна уредба на религията и религиозните общности в България

Изданието представлява пръв систематизиран и досега единствен по обема си изследователски разрез на българските държавно-правни източници, свързани с вероизповедна тематика.