Симеон Тасев

g3920.jpeg
Автор: Симеон Тасев
Заглавие: Деликтната отговроност
588.jpg
Автор: Симеон Тасев
Заглавие: Деликтната отговорност

Трудът е структурирана в пет глави:

• обща характеристика на деликтната отговорност - разглеждаща теоретичните основи и историческото развитие на института;
• предпоставки на деликтната отговорност - подробен анализ на всеки от елементите на фактическия състав на деликтната отговорност

g3813.jpeg
Автор: Симеон Тасев
Заглавие: Делба на съсобственост

Трето преработено и допълнено издание

В труда са разгледани редица и многообразни въпроси, свързани с делбата на съсобственост. Поради комплексния характер на проблемите, правната уредба на делбата се съдържа в няколко нормативни акта: ЗН, ЗС, ЗУТ И ГПК.

-увреждане.jpg
Автор: Симеон Тасев
Заглавие: Непозволено увреждане (отговорност за вреди, причинени от вещи и животни)