Румен Марков

g4718.jpeg
Автор: Румен Марков
Заглавие: Принудата и новият член 16а от Наказателния кодекс

Книгата е първото цялостно монографично изследване относно принудата като vis absoluta и vis compulsivа и обстоятелство, изключващо и смекчаващо наказателната отговорност на принудения субект, както и относно новия член 16а от Наказателния кодекс (НК). Централно място е отделено на анализа на чл.

g3443.jpeg
Автор: Румен Марков
Заглавие: Изключващи вината обстоятелства
g3333.jpeg
Автор: Румен Марков
Заглавие: Вменяемост и невменяемост