Поля Огнянова

g2585.jpeg
Автор: Поля Огнянова
Заглавие: Новите моменти при възлагане на обществените поръчки

Книгата има за цел да представи практически поглед на последните изменения и допълнения в Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр.40 от 13.05.2014 г.), като даде възможни решения и способи за прилагане на същите в практиката.

g2110.jpeg
Автор: Поля Огнянова
Заглавие: Актуални моменти при възлагането на обществените поръчки

Книгата има за цел да служи като практическо ръководство на възложителите и участниците в процеса по възлагане на обществени поръчки.