Петко Минев

g2024.jpeg
Автор: Петко Минев
Заглавие: Освобождаване от наказателна отговорност по чл. 78А от НК

В изследването са разгледани материалноправните предпоставки, пречките и особеностите при прилагането на чл. 78а от НК.

g2097.jpeg
Автор: Петко Минев
Заглавие: Оспорване на наказателните постановления. Електронен фиш

Предмет на монографията е процесът по установяване на административното нарушение, налагането на административното наказание и оспорването на наказателното постановление.