Петко Венедиков

g3947.jpeg
Автор: Петко Венедиков
Заглавие: Понятието Furtum
g4843.jpeg
Автор: Петко Венедиков
Заглавие: ACTIO PRAESCRIPTIS VERBIS и римското право преди Юстиниановата кодификация
g4730.jpeg
Автор: Петко Венедиков
Заглавие: Изследвания върху РИМСКОТО ПРАВО

Второ издание

Съдържание:

Към учението за иновационната стипулация
Съзнателно получаване на недължимо
IUS DISTRAHENDI при залог и при фидуция

g3234.jpeg
Автор: Петко Венедиков
Заглавие: Договори за придобиване на недвижими имоти
g3300.jpeg
Автор: Петко Венедиков
Заглавие: Към съединението на вещи в римското право
g745.jpeg
Автор: Петко Венедиков
Заглавие: Ново вещно право

Кратко съдържание:
* Въведение
* Владение
* Собственост
* Права върху чужда вещ
* Придобиване и загубване на собственотта и другите вещни права по договор
* Придобиване по давност
* Придобиване движими вещи с добросъвестно владение
* Съединяване, отделяне, преработване, завладяване и изоставяне