Мишел Тропер

Troper.JPG
Автор: Мишел Тропер
Заглавие: За една юридическа теория на държавата

В книгата си видният френски юрист Мишел Тропер разглежда методологията на правната наука, теорията на кунституционното право, като и някои основни проблеми от теорията на държавата: определение за държава, разпределение на властите, източници на правото, конституционализъм, функции на държавата, теория на тълкуването и др.