Мирослав Димитров

g2337.jpeg
Автор: Мирослав Димитров
Заглавие: Основанията за нищожност по чл. 26, ал. 1 ЗЗД

Предмет на изследване в изложението са основанията за нищожност по чл. 26, ал. 1 ЗЗД като съдържание и приложно поле.