Кругер Милованов

g3785.jpeg
Автор: Кругер Милованов
Заглавие: Трудов договор 2016

Анализирана е правната уредба на трудовия договор с основните му компоненти: сключване, изменение и прекратяване. Проследени са промените в Кодекса на труда след второто издание от 2008 г.

g2970.jpeg
Автор: Кругер Милованов
Заглавие: Дисциплинарна отговорност на работниците и служителите

В книгата се разглеждат теоретически и практически въпроси на действащата правна уредба на дисциплинарната отговорност на работниците и служителите.

Особено внимание е обърнато на най-новата практика на Върховния касационен съд, с която се създава уеднаквена съдебна практика, която е задължителна за съдилищата.