Красимир Кънев

-на-лична-свобода-и-сигурност-240x345.jpg
Автор: Красимир Кънев
Заглавие: Правото на лична свобода и сигурност

нигата представя международните стандарти за защита на правото на лична свобода и сигурност. В нея са анализирани разпоредбите на международните договори, които гарантират това право, както и практиката на органите, които ги тълкуват, с фокус върху органите по Европейската конвенция за правата на човека.

svobodata-na-izraziavane-bojko-boev-aleksandyr-kashymov-krasimir-kynev-neli-ognianova-polina-rusinova.jpg
Автор: Бойко Боев, Александър Кашъмов, Красимир Кънев, Нели Огнянова, Полина Русинова
Заглавие: Свободата на изразяване

Книгата пpедcтавя междунаpoдните cтандаpти, cвъpзани c пpавoтo на cвoбoда на изpазяване. B нея cа анализиpани pазпopедбите на междунаpoдните дoгoвopи, гаpантиpащи тoва пpавo, кактo и oтнocимата пpактика на междунаpoдните opгани, кoитo ги тълкуват. Aнализиpана е и пpактика на нациoнални cъдебни opгани на cтpани oт Eвpoпа и Cевеpна Aмеpика.

320_b.jpg
Автор: Красимир Кънев
Заглавие: Защита от изтезания, жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание

Книгата представя международните стандарти за защита от изтезания, жестоко, нечовешко или унизително отнасяне/наказание. В нея са анализирани разпоредбите на международните договори, забраняващи подобно третиране, както и юриспруденцията на органите, които ги тълкуват.