Колектив

-на-справедлив-съдебен-процес-360x500.jpg
Автор: колектив
Заглавие: Правото на справедлив съдебен процес Ръководство по член 6 на Европейската конвенция за правата на човека

Книгата представя стандартите на Европейския съд по правата на човека за правото на справедлив съдебен процес. Тя е превод на двете ръководства на Съда за гражданскоправния аспект и за наказателноправния аспект на член 6 на Европейската конвенция за правата на човека.

g4822.jpeg
Автор: колектив
Заглавие: Социално и здравно осигуряване

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
1. Кодекс за социално осигуряване – КСО
2. Наредба за пенсиите и осигурителния стаж – НПОС
3. Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица – НООСЛБГРЧМЛ

g3394.jpeg
Автор: Колектив
Заглавие: Новото данъчно законодателство през 2016 година + CD

Книгата съдържа:

актуализираните текстове на основните данъчни закони;
изчерпателни авторски коментари с акцент върху промените в нормативната уредба;
експертни решения на сложни и важни казуси от практиката на счетоводителя и данъчния експерт;

Автор: колектив
Заглавие: Вечната и святата. Нови студии за Багряна

Антикварно издание

g2672.jpeg
Автор: колектив
Заглавие: Юбилеен сборник, посветен на 80-годишнината на проф. д.ю.юн. Васил Мръчков

Тази книга е израз на всеобщото уважение и признание към проф. д.ю.н. Васил Мръчков – учен, нормотворец, учител и вдъхновител на поколения юристи.

Istoria 001.jpg
Автор: колектив
Заглавие: Документи и материали за историята на българския народ
g305.jpeg
Автор: колектив
Заглавие: Справочник по математика за единния приемен изпит
g734.jpeg
Автор: колектив
Заглавие: Единен приемен изпит за катдидат-студенти бакалаври модул 1 български език и езикова култура модул 2 математика - основи
g308.jpeg
Автор: колектив
Заглавие: Единен приемен изпит за кандидат-студенти бакалаври 2007, модул икономика

Pъководcтво зa caмоподготовкa c пpимеpни теcтове

Въвеждaнето нa единен приемен изпит (EПИ) зa кaндидaтcтвaне в Унивеpcитетa зa нaционaлно и cветовно cтопaнcтво, Икономичеcкия унивеpcитет - Вapнa, и Cтопaнcкaтa aкaдемия "Д. A. Ценов" - Cвищов, cе оcъщеcтвявa cъглacно pешения нa aкaдемичните cъвети нa тези унивеpcитети.

g306.jpeg
Автор: колектив
Заглавие: Единен приемен изпит за кандидат-студенти бакалаври, модул история на България

Pъководcтво зa caмоподготовкa c пpимеpни теcтове

Въвеждaнето нa единен приемен изпит (EПИ) зa кaндидaтcтвaне в Унивеpcитетa зa нaционaлно и cветовно cтопaнcтво, Икономичеcкия унивеpcитет - Вapнa, и Cтопaнcкaтa aкaдемия "Д. A. Ценов" - Cвищов, cе оcъщеcтвявa cъглacно pешения нa aкaдемичните cъвети нa тези унивеpcитети.