Здравко Славчев

g3784.jpeg
Автор: Здравко Славчев
Заглавие: Данъчно право. Данъчен процес. Теория и практика

Здравко Славчев се дипломира с магистърска степен по „Право” от Юридическия факултет (1994-1999) и е магистър по „Журналистика” от Факултета по Журналистика (1990-1995) на Софийския университет „Свети Климент Охридски“.

g3485.jpeg
Автор: Здравко Славчев
Заглавие: Особени данъчни производства

Изменително производство
Коригиращи производства
Производства по прихващане и възстановяване
Отсрочване и разсрочване на изпълнението
Спиране, възобновяване и прекратяване на производствата по ДОПК
Възстановяване и продължаване на установени в ДОПК срокове
Поправка на грешки в документи

g2672.jpeg
Автор: Здравко Славчев
Заглавие: Теория и практика по ДОПК

Единственото изследване в страната, посветено на теорията и обогатено от практиката по ДОПК.

Изследването представлява интерес не само за обучаващите се юристи, но и за всички практици.

g2679.jpeg
Автор: Здравко Славчев
Заглавие: Данъчно право - Специална част
g2679.jpeg
Автор: Здравко Славчев
Заглавие: Данъчно право - Обща част
g2479.jpeg
Автор: Здравко Славчев
Заглавие: Защита по ДОПК

Първата в страната систематизация на процесуалните възможности за защита в производствата по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс е вече факт. Теоретичното изложение на възможностите е подкрепено от анализ на съществуващата съдебна практика.

g2422.jpeg
Автор: Здравко Славчев
Заглавие: Нищожно съдебно решение

Обхваща съдебната практика в периода 1953 г. - 2013 г.

g2352.jpeg
Автор: Здравко Славчев
Заглавие: Предели на данъчната отговорност
g2199.jpeg
Автор: Здравко Славчев
Заглавие: Коментар на ДОПК
g2081.jpeg
Автор: Здравко Славчев
Заглавие: Касация по данъчни дела