Живко Сталев

g6418.jpeg
Автор: Живко Сталев
Заглавие: Българско гражданско процесуално право – БГПП. Десето издание

Настоящото издание е десето поред и второ изцяло по новия Граждански процесуален кодекс. Сериозните изменения в нормативната уредба, както и натрупването на тълкувателна практика на ВКС, наложиха актуализиране на материята.

-регистър.jpg
Автор: Живко Сталев
Заглавие: Търговски регистър