д-р Димитър Стоянов

89.jpg
Автор: д-р Димитър Стоянов
Заглавие: Придобивният способ по чл. 78 ЗС

Настоящият труд е посветен на един от най-старите и ключови придобивни способи в съвременните правни системи - този на придобиване на
собственост върху движима вещ от несобственик. Акцентът е поставен върху придобиването по чл. 78 ЗС, но паралелно с него е разгледана и уредбата