Десислав Начков

iuridicheska-otgovornost-na-nezavisimite-oceniteli-i-na-registriranite-oditori-desislav-nachkov.jpg
Автор: Десислав Начков
Заглавие: Юридическа отговорност на независимите оценители и на регистрираните одитори

Предлаганата монография представлява опит за цялостно третиране на въпросите, свързани с юридическата отговорност на независимите оценители и на регистрираните одитори.За целта посредством използване на историческият, сравнително-правният и логико-юридическият метод е направен анализ на тяхната гражданскоправна, админи