Гергана Маринова

g4695.jpeg
Автор: Гергана Маринова
Заглавие: Споразумението в българския наказателен процес

Със споразумение се решават около една трета от наказателните дела в България. Това е доказателство за неговото успешно "имплантиране" в нашата наказателнопроцесуална система от 2000 г. до днес. Успехът не е случаен.

304_b.jpg
Автор: Гергана Маринова
Заглавие: Екстрадицията и Eвропейската заповед за арест

Книгата е посветена на Европейската заповед за арест и производството по предаване на лица в изпълнение на тази заповед, така както са уредени в Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета от 13.06.2002 г. и в българския Закон за екстрадицията и Европейската заповед за арест.