Георги Стефанов

g7243.jpg
Автор: Георги Стефанов
Заглавие: Теми за държавен изпит по гражданскоправни науки

Четвърто актуализирано и допълнено издание

(по конспекта)

ednolichni-tyrgovski-druzhestva-georgi-stefanov.jpg
Автор: Георги Стефанов
Заглавие: Еднолични търговски дружества
g1584.jpeg
Автор: Георги Сефанов
Заглавие: Търговско дружествено право

НЕ Е НАЛИЧНА

Търговски дружества - общи положения. Отделни видове търговски дружества

Настоящото съчинение съставлява систематизиран курс по търговско дружествено право. Разгледани са общите положения за търговските дружества и отделните видове търговски дружества.

g2672.jpeg
Автор: Георги Стефанов
Заглавие: Кооперативно право
g2193.jpeg
Автор: Георги Стефанов
Заглавие: Основи на търговското право

Настоящият учебник е предназначен основно за студенти от професионалните направления "Икономика", "Администрация и управление" и "Туризъм", които изучават дисциплината "Търговско право".

g2027.jpeg
Автор: Георги Стефанов
Заглавие: Европейско дружествено право

Настоящото съчинение разглежда възникването и развитието на Европейското дружествено право и неговите източници. Правната същност на европейските обединения и дружества е анализирана с оглед националността на търговските дружества и свободата на установяване, като е взета предвид и практиката на Съда на ЕС.

kapitalovi-tyrgovski-druzhestva-vitali-tadzher-ognian-gerdzhikov-georgi-stefanov-kamelia-kasabova-tania-buzeva.jpg
Автор: Витали Таджер, Огнян Герджиков, Георги Стефанов, Камелия Касабова, Таня Бузева
Заглавие: Капиталови търговски дружества

Oснoвнo прeрабoтeнo и дoпълнeнo изданиe на книгата на прoф. Bитали Tаджeр oт 1997 г.

Изданиeтo „Капиталoви търгoвски дружeства” прeдставлява съврeмeнeн прoчит на книгата на прoф. д.ю.н. Bитали Tаджeр, издадeна прeз 1997 г. Tя прeдлага систeматизиранo знаниe за правнooрганизациoнния статут и пoвeдeниeтo на капиталoвитe търгoвски дружeства:

Stefanov.JPG
Автор: Георги Стефанов
Заглавие: Основи на гражданското право. Обща част: Вещно право, Облигационно право
targovsko pravo obsta.JPG
Автор: Георги Стефанов
Заглавие: Търговско право. Обща част

Второ актуализирано издание