Георги Боянов

osnovi-na-pravoto-kniga-2-prof-d-r-emil-zlatarev-doc-d-r-irina-muleshkova-prof-d-r-atanas-vasilev.jpg
Автор: Емил Златарев, Георги Боянов, Атанас Василев, Ирина Мулешкова
Заглавие: Основи на правото. Книга втора

ИЗЧЕРПАНО ЗАГЛАВИЕ

Гpажданcкo пpавo - oбща чаcт; вeщнo пpавo; oблигациoннo пpавo; пpавo на интeлeктуалната coбcтвeнocт (автopcкo и патeнтнo пpавo); ceмeйнo пpавo; наcлeдcтвeнo пpавo; тъpгoвcкo пpавo; тpудoвo пpавo и мeждунаpoднo чаcтнo пpавo.

vestno pravo.JPG
Автор: Георги Боянов
Заглавие: Вещно право

Осмо основно преработено и допълнено издание

Boyanov.JPG
Автор: Георги Боянов
Заглавие: Основи на гражданското право

В тази книга се разглеждат основните въпроси от системата на българското гражданско право - обща част, вещно право, облигационно право, право на интелектуалната собственост, семейно и наследствено право. Изградена е върху общоприети от съвременната правна наука постижения.