Виктор Токушев

g2175.jpeg
Автор: Виктор Токушев
Заглавие: Дружества със специална инвестиционна цел

Настоящото изследване съдържа пълен анализ на правния режим на дружествата със специална инвестиционна цел.