Васил Петров

g4389.jpeg
Автор: Васил Петров
Заглавие: Общият административен акт

АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРАВО, ПРОБЛЕМЪТ „ВОЛЯ“ И БЪРКАТ ЛИ (СЕ) ПРАВАТА? – д-р Стоян Ставру

ПРЕДГОВОР

УВОД В ИЗСЛЕДВАНЕТО

1. Въведение

2. Цели, предмет и методи на изследването

ГЛАВА ПЪРВА. ИСТОРИЧЕСКИ И СРАВНИТЕЛНОПРАВЕН ПРОИЗХОД НА ИНСТИТУТА НА ОБЩИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ

g2490.jpeg
Автор: Мария Славова, Васил Петров
Заглавие: Административнопроцесуален кодекс - Критичен преглед на съдебната практика. Коментар и предложения за усъвършенстване на уредбат