Валентина Попова

aktualni-problemi-na-evropejskia-grazhdanski-proces-i-chast-vii-na-gpk-valentina-popova.jpg
Автор: Валентина Попова
Заглавие: Актуални проблеми на Европейския граждански процес и част VII на ГПК

В настоящия труд са изследвани актуални проблеми на основни регламенти, съставляващи в своята съвкупност ядрото на Европейския граждански процес, във връзка с изключително оспорваната в някои български литературни източници част VII на ГПК.

g554.jpeg
Автор: Автори: Живко Сталев, Ружа Иванова, Огнян Стамболиев, Анелия Мингова, Валентина Попова
Заглавие: Българско гражданско процесуално право

Настоящото издание е деветото поред, но е първото, което е създадено по новия ГПК. То стана необходимо след влизане в сила на новия ГПК, което наложи актуализиране на материята съобразно новата уредба. В него е анализирана и вече натрупалата се съдебна практика по действащия ГПК.

prihvashtane-materialnopravni-i-procesualnopravni-problemi-tom-pyrvi-valentina-popova.jpg
Автор: Валентина Попова
Заглавие: Прихващане. Материалноправни и процесуалноправни проблеми. Том първи

Haстoящoтo издaниe e пъpвa чaст нa тpилoгиятa с избpaни съчинeния нa дoц., д-p BАЛЕHTИHА ПOПOBА, дoцeнт пo гpaждaнски пpoцeс (гpaждaнскo изпълнитeлнo пpoизвoдствo) в ЮФ нa СУ „Св. Кл.Oxpидски”, aдвoкaт, синдик.
Пъpвият тoм e пoсвeтeни нa пpиxвaщaнeтo. Bтopият – нa нeсъстoятeлнoсттa, a тpeтият съдъpжa избpaни студии и стaтии нa aвтopкaтa.