Александър Корнезов

g2076.jpeg
Автор: Александър Корнезов
Заглавие: Отговорност на държавата за нарушаване на правото на ЕС

Книгата е първото цялостно изследване в българската литература, посветено на отговорността на държавата за нарушаване на правото на Европейския съюз. В нея подробно се анализират както преките производства за установяване и санкциониране на нарушението (чл.

235_b.jpg
Автор: Александър Корнезов
Заглавие: Преюдициалното запитване до Съда на Европейските общности

ИЗЧЕРПАНО ЗАГЛАВИЕ

303_b.jpg
Автор: Александър Корнезов
Заглавие: Общностното право в българската съдебна практика (2007-2008)

В книгата са разгледани десетки решения, определения и разпореждания на български съдилища за 2007-2008 г., разделени в три групи – съдебна практика по конституционни, административни и граждански и наказателни дела.